You are here:

Công Ty ROTO sản bồn nước cao cấp, bồn tự hoại, bộ lọc dầu mỡ

BẢNG KÝ HIỆU & MÔ TẢ SẢN PHẨM

KÝ HIỆU : HÌNH DÁNG

KÝ HIỆU: MÀU SẮC

RT :

Bồn nằm

X : màu xanh da trời

VT :

Bồn đứng

V :  màu vàng đất nung 406

ST :

Bồn tự hoại

L :  màu xanh lá đậm 2081

GT :

Bộ lọc mỡ

N :  màu xanh ngọc lợt 387

I :  inox

STT

MÃ HÀNG

MÔ TẢ SẢN PHẨM

1

RT 300X

-Bồn nhựa  loại nằm

-Màu xanh da trời

- Dung tích 300 lít

- Thời gian bảo hành 5 năm

2

RT 300V

-Bồn nhựa  loại nằm

-Màu vàng đất nung

- Dung tích 300 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

3

RT300L

-Bồn nhựa  loại nằm

-Màu xanh lá đậm

- Dung tích 300 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

4

RT 300N

-Bồn nhựa  loại nằm

-Màu 387 (xanh lợt)

- Dung tích 300 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

5

VT 310I

- Bồn inox loại đứng

- Dung tích 310 lít

-Thời gian bảo hàng 12 năm

6

RT 500X

-Bồn nhựa  loại nằm

-Màu xanh da trời

- Dung tích 500 lít

- Thời gian bảo hành 5 năm

7

RT 500V

-Bồn nhựa  loại nằm

-Màu vàng đất nung

- Dung tích 500 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

8

RT500L

-Bồn nhựa  loại nằm

-Màu xanh lá đậm

- Dung tích 500 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

9

RT 500N

-Bồn nhựa  loại nằm

-Màu 387 (xanh lợt)

- Dung tích 500 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

10

RT 500I

-Bồn inox loại nằm

- Dung tích 500 lít

-Thời gian bảo hàng 12 năm

11

RT 700I

-Bồn inox loại nằm

- Dung tích 700 lít

-Thời gian bảo hàng 12 năm

12

RT 1000X

-Bồn nhựa  loại nằm

-Màu xanh da trời

- Dung tích 1000 lít

- Thời gian bảo hành 5 năm

13

RT 1000V

-Bồn nhựa  loại nằm

-Màu vàng đất nung

- Dung tích 1000 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

14

RT 1000L

-Bồn nhựa  loại nằm

-Màu xanh lá đậm

- Dung tích 1000 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

15

RT 1000N

-Bồn nhựa  loại nằm

-Màu 387 (xanh lợt)

- Dung tích 1000 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

16

RT 1000I

-Bồn inox loại nằm

- Dung tích 1000 lít

-Thời gian bảo hàng 12 năm

17

RT 1500I

-Bồn inox loại nằm

- Dung tích  1500 lít

-Thời gian bảo hàng 12 năm

18

RT 1800X

-Bồn nhựa  loại nằm

-Màu xanh da trời

- Dung tích  1800 lít

- Thời gian bảo hành 5 năm

19

RT 1800V

-Bồn nhựa  loại nằm

-Màu vàng đất nung

- Dung tích 1800 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

20

RT 1800L

-Bồn nhựa  loại nằm

-Màu xanh lá đậm

- Dung tích 1800 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

21

RT 1800N

-Bồn nhựa  loại nằm

-Màu 387 (xanh lợt)

- Dung tích 1800 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

22

RT 2000I

-Bồn inox loại nằm

- Dung tích 2000 lít

-Thời gian bảo hàng 12 năm

23

RT 3000I

-Bồn inox loại nằm

- Dung tích 3000 lít

-Thời gian bảo hàng 12 năm

24

RT 4000I

-Bồn inox loại nằm

- Dung tích 4000 lít

-Thời gian bảo hàng 12 năm

25

RT 5000I

-Bồn inox loại nằm

- Dung tích 5000 lít

-Thời gian bảo hàng 12 năm

26

RT 10.000I

-Bồn inox loại nằm

- Dung tích 10.000 lít

-Thời gian bảo hàng 12 năm

27

VT 500X

-Bồn nhựa  loại đứng

-Màu xanh da trời

- Dung tích 500 lít

- Thời gian bảo hành 5 năm

28

VT 500V

-Bồn nhựa  loại đứng

-Màu vàng đất nung

- Dung tích 500 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

29

VT 500L

-Bồn nhựa  loại đứng

-Màu xanh lá đậm

- Dung tích 500 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

30

VT 500N

-Bồn nhựa  loại đứng

-Màu 387 (xanh lợt)

- Dung tích 500 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

31

VT 500I

-Bồn inox loại đứng

- Dung tích 500 lít

-Thời gian bảo hàng 12 năm

32

VT 700I

-Bồn inox loại đứng

- Dung tích 700 lít

-Thời gian bảo hàng 12 năm

33

VT 800X

-Bồn nhựa  loại đứng

-Màu xanh da trời

- Dung tích 800 lít

- Thời gian bảo hành 5 năm

34

VT 800V

-Bồn nhựa  loại đứng

-Màu vàng đất nung

- Dung tích 800 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

35

VT 800L

-Bồn nhựa  loại đứng

-Màu xanh lá đậm

- Dung tích 800 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

36

VT 800N

-Bồn nhựa  loại đứng

-Màu 387 (xanh lợt)

- Dung tích 800 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

37

VT 1000X

-Bồn nhựa  loại đứng

-Màu xanh da trời

- Dung tích 1000 lít

- Thời gian bảo hành 5 năm

38

VT 1000V

-Bồn nhựa  loại đứng

-Màu vàng đất nung

- Dung tích 1000 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

39

VT 1000L

-Bồn nhựa  loại đứng

-Màu xanh lá đậm

- Dung tích 1000 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

40

VT 1000N

-Bồn nhựa  loại đứng

-Màu 387 (xanh lợt)

- Dung tích 1000 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

41

VT 1000I

-Bồn inox loại đứng

- Dung tích 1000 lít

-Thời gian bảo hàng 12 năm

42

VT 1000TX

-Bồn nhựa  loại đứng thấp

-Màu xanh da trời

- Dung tích 1000 lít

- Thời gian bảo hành 5 năm

43

VT 1000TV

-Bồn nhựa  loại đứng thấp

-Màu vàng đất nung

- Dung tích 1000 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

44

VT 1000TL

-Bồn nhựa  loại đứng thấp

-Màu xanh lá đậm

- Dung tích 1000 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

45

VT 1000TN

-Bồn nhựa  loại đứng thấp

-Màu 387 (xanh lợt)

- Dung tích 1000 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

46

VT 1500X

-Bồn nhựa  loại đứng

-Màu xanh da trời

- Dung tích 1500 lít

- Thời gian bảo hành 5 năm

47

VT 1500V

-Bồn nhựa  loại đứng

-Màu vàng đất nung

- Dung tích 1500 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

48

VT  1500L

-Bồn nhựa  loại đứng

-Màu xanh lá đậm

- Dung tích 1500 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

49

VT 1500N

-Bồn nhựa  loại đứng

-Màu 387 (xanh lợt)

- Dung tích 1500 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

50

VT 1500I

-Bồn inox loại đứng

- Dung tích 1500 lít

-Thời gian bảo hàng 12 năm

51

VT 1500TX

-Bồn nhựa  loại đứng thấp

-Màu xanh da trời

- Dung tích 1500 lít

- Thời gian bảo hành 5 năm

52

VT 1500TV

-Bồn nhựa  loại đứng thấp

-Màu vàng đất nung

- Dung tích 1500 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

53

VT 1500TL

-Bồn nhựa  loại đứng thấp

-Màu xanh lá đậm

- Dung tích 1500 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

54

VT 1500TN

-Bồn nhựa  loại đứng thấp

-Màu 387 (xanh lợt)

- Dung tích 1500 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

55

VT 2000X

-Bồn nhựa  loại đứng

-Màu xanh da trời

- Dung tích 2000 lít

- Thời gian bảo hành 5 năm

56

VT 2000V

-Bồn nhựa  loại đứng

-Màu vàng đất nung

- Dung tích 2000 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

57

VT 2000L

-Bồn nhựa  loại đứng

-Màu xanh lá đậm

- Dung tích 2000 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

58

VT 2000N

-Bồn nhựa  loại đứng

-Màu 387 (xanh lợt)

- Dung tích 2000 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

59

VT 2000I

-Bồn inox loại đứng

- Dung tích 2000 lít

-Thời gian bảo hàng 12 năm

60

VT 2000TX

-Bồn nhựa  loại đứng thấp

-Màu xanh da trời

- Dung tích 2000 lít

- Thời gian bảo hành 5 năm

61

VT 2000TV

-Bồn nhựa  loại đứng thấp

-Màu vàng đất nung

- Dung tích 2000 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

62

VT 2000TL

-Bồn nhựa  loại đứng thấp

-Màu xanh lá đậm

- Dung tích 2000 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

63

VT 2000TN

-Bồn nhựa  loại đứng thấp

-Màu 387 (xanh lợt)

- Dung tích 2000 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

64

VT 3000I

-Bồn inox loại đứng

- Dung tích 3000 lít

-Thời gian bảo hàng 12 năm

65

VT 3000X

-Bồn nhựa  loại đứng

-Màu xanh da trời

- Dung tích 3000 lít

- Thời gian bảo hành 5 năm

66

VT 3000V

-Bồn nhựa  loại đứng

-Màu vàng đất nung

- Dung tích 3000 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

67

VT 3000L

-Bồn nhựa  loại đứng

-Màu xanh lá đậm

- Dung tích 3000 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

68

VT 3000N

-Bồn nhựa  loại đứng

-Màu 387 (xanh lợt)

- Dung tích 3000 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

69

VT 4000I

-Bồn inox loại đứng

- Dung tích 4000 lít

-Thời gian bảo hàng 12 năm

70

VT 5000I

-Bồn inox loại đứng

- Dung tích 5000 lít

-Thời gian bảo hàng 12 năm

71

VT 10.000I

-Bồn inox loại đứng

- Dung tích 10.000 lít

-Thời gian bảo hàng 12 năm

72

ST 1000X

-Bồn tự hoại

-Màu xanh da trời

- Dung tích 1000 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

73

ST 1000V

-Bồn tự hoại

-Màu vàng đất nung

- Dung tích 1000 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

74

ST 1500X

-Bồn tự hoại

-Màu xanh da trời

- Dung tích 1500 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

75

ST 1500V

-Bồn tự hoại

-Màu vàng đất nung

- Dung tích 1500 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

76

ST 2000X

-Bồn tự hoại

-Màu xanh da trời

- Dung tích 2000 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

77

ST 2000V

-Bồn tự hoại

-Màu vàng đất nung

- Dung tích 2000 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

78

ST 2200X

-Bồn tự hoại

-Màu xanh da trời

- Dung tích 2200 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

79

ST 2200V

-Bồn tự hoại

-Màu vàng đất nung

- Dung tích 2200 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

80

ST 3400D

-Bồn tự hoại

- Màu đen

- Dung tích 3400 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

81

ST 6800D

-Bồn tự hoại

- Màu đen

- Dung tích 6800 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

82

GT 50

-Bộ lọc mỡ

- Màu xanh

- Dung tích 50 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

83

GT 100

-Bộ lọc mỡ

- Màu xanh

- Dung tích 100 lít

- Thời gian bảo hành 10 năm

Tp.HCM , ngày 20 tháng 07 năm 2013.

 • rt-300l.jpg
 • rt-300v.jpg
 • rt-300x.jpg
 • rt-500l.jpg
 • rt-500v.jpg
 • rt-500x.jpg
 • rt-1000l.jpg
 • rt-1000v.jpg
 • rt-1000x.jpg
 • rt-1800l.jpg
 • rt-1800v.jpg
 • rt-1800x.jpg
 • st-1000.jpg
 • st-1500.jpg
 • st-2000.jpg
 • st-2200.jpg
 • st-3400.jpg
 • st-6800.jpg
 • vt-500l.jpg
 • vt-500v.jpg